Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

W zakładzie pracy wykorzystywana jest instalacja, w której chodzi się po drabinie na wysokości, przy użyciu sprzętu ochrony osobistej. Pracownicy pracujący w tym obiekcie przeszli badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. Czy można na obiekt wprowadzać gości (nie wykonują pracy, tylko wizytują) po podpisaniu przez nich stosownego oświadczenia o stanie zdrowia, zapoznaniu się z zagrożeniami na obiekcie oraz zapewnieniu asysty wykwalifikowanych pracowników? Czy możemy wprowadzić pracowników innych działów w ramach zapoznania z obiektem (program integracyjny) przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków?

Odpowiedź:

Przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy bhp nie określają szczegółowych wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie zakładu gościom (osobom wizytującym). W tej kwestii można się posiłkować wymaganiami zawartymi w normach dotyczących systemów zarządzania bhp. Wydaje się, że opisane w pytaniu środki powinny zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa osobom odwiedzającym zakład pracy, które poruszają się po drabinach przy wykorzystaniu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a tym samym umożliwić wprowadzanie ich na teren obiektu (instalacji). W przypadku pracowników uczestniczących w programie integracyjnym, samo oświadczenie o stanie zdrowia i zapewnienie opieki wykwalifikowanego pracownika może nie być wystarczające, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy. Jak wiadomo, upadki z wysokości kończą się często poważnym uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią, dlatego postępowanie w tych sprawach prowadzi inspekcja pracy i prokuratura. Organy te najprawdopodobniej będą wymagały w toku prowadzonego postępowania potwierdzenia, że poszkodowany pracownik odbył szkolenie z bezpiecznego poruszania się po drabinach w ramach instruktażu stanowiskowego oraz że posiadał aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 304 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. w razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby niebiorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.

Na podstawie art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Ponadto zgodnie z art. 237[3] § 1 i 2 k.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Tomasz Dyjeciński, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2016 r.