Ustawa z 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336) wprowadza istotną zmianę dla pracodawców, którzy w wyniku naruszenia przepisów art. 26a-c ustawy o rehabilitacji (...), otrzymali decyzję nakazującą zwrot nienależnie pobranego dofinansowania i muszą je zwrócić do PFRON.

Warunki umowy:

- złożenie wniosku o rozłożenie na raty części lub całości kwoty zobowiązania lub odroczenie terminu jej płatności;

- podmiot może jednokrotnie otrzymać ulgę w postaci rozłożenia na raty części lub całości kwoty zobowiązania lub odroczenia terminu jej płatności;

- okres spłaty należności nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy;

- w razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w umowie lub dokonywaniu wpłat w niepełnej wysokości ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Fakt rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności potwierdzony umową zawartą między pracodawcą a Prezesem PFRON nie będzie wykluczał pracodawcy - z uwagi na zapis w art. 26a ust. 8 ustawy o rehabilitacji (...) - z możliwości ubiegania się o dofinansowanie za bieżące okresy, do czasu powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

Należy pamiętać, że pracodawca ma również możliwość starania się o umorzenie odsetek od należności głównej, pod warunkiem że kwota główna zostanie spłacona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wezwania do zwrotu.

Umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.

Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 20 września 2016 r.