Łącznie w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) woj. opolskiego na lata 2014-2020 jest ponad 944 mln euro. Z tej puli ponad 340 mln euro zostanie przeznaczone właśnie na działania, które mają przeciwdziałać wyludnianiu się regionu.

Woj. opolskie ma najbardziej niekorzystną sytuację w kraju pod względem demograficznym – najwyższy w Polsce spadek liczby ludności, najniższą liczbę urodzeń na sto kobiet, najwyższą liczbę emigrantów na tysiąc mieszkańców. Dlatego władze Opolszczyzny przygotowały program tzw. Specjalnej Strefy Demograficznej, która obejmie cały region i ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. W ramach tego programu realizowane będą cztery pakiety: praca to bezpieczna rodzina; edukacja a rynek pracy; opieka żłobkowo-przedszkolna oraz złota jesień.

Zarząd woj. opolskiego uznał, że najważniejsze jest stworzenie jak największej liczby miejsc pracy. To one mają powstrzymać od wyjazdów za granicę, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, a dzięki temu skłonić do zakładania rodzin i posiadania dzieci. Stąd, w ramach proponowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy demografii, znalazły się takie zadania jak: zbrojenie terenów inwestycyjnych (na co ma być przeznaczone ok. 50 mln euro), rozwój innowacyjności przedsiębiorstw (ok. 70 mln euro), wspieranie konkurencyjności firm, wsparcie usług i handlu w internecie czy zakładanie działalności gospodarczej (pomoc w formie dotacji czy pożyczek).

W ramach działań na rzecz demografii region opolski z pieniędzy RPO chce też wspierać edukację przedszkolną, kształcenie – w tym zawodowe i ustawiczne oraz np. prowadzić działania wspierające godzenie życia prywatnego i zawodowego.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Karina Bedrunka wskazała w rozmowie z PAP, że na ok. milion mieszkańców Opolszczyzny 150 tys. to ludzie powyżej 65. roku życia. Dlatego w ramach pakietu "złota jesień", nakierowanego na seniorów, ma być tworzona m.in. infrastruktura do opieki nad osobami starszymi. Chodzi m.in. o miejsca opieki nad seniorami, ale też miejsca pracy dla tych, którzy w takich ośrodkach znaleźliby zatrudnienie.

Według unijnych wytycznych część pieniędzy na lata 2014-2020 ma być wykorzystana na wspólne projekty samorządów, by obszary powiązane ze sobą, np. gospodarczo i terytorialnie, wspólnie rozwiązywały problemy, wychodząc poza granice pojedynczych gmin. Z takich środków skorzysta Aglomeracja Opolska, którą utworzyło 20 samorządów, w tym Opole. Na wspólne projekty Aglomeracja dostanie z RPO ponad 61 mln euro. Bedrunka wyjaśniła, że prawie 11 mln euro z tej puli przekazanych zostanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie aglomeracji.

Pozostałą część województwa podzielono umownie na tzw. subregiony, skupione wokół czterech miast: Brzegu, Nysy, Kluczborka i Kędzierzyna-Koźla. One również mogą w latach 2014-2020, w ramach konkursów ogłaszanych przez zarząd województwa, sięgać wspólnie po unijne pieniądze. W puli na każdy subregion ma być 20 do 30 mln euro. Tak jak w przypadku Aglomeracji, pieniądze te mogą być przeznaczone np. na przygotowywanie terenów inwestycyjnych czy poprawę jakości komunikacji.

Za tzw. obszar strategicznej interwencji zarząd woj. opolskiego uznał również tereny przygraniczne, czyli trzy powiaty: nyski, prudnicki i głubczycki. Będą się one mogły starać o pieniądze np. na wsparcie nowych produktów i usług przedsiębiorstw, ochronę dziedzictwa kulturowego i tereny inwestycyjne.

Ponadto z opolskiego RPO będą pieniądze na tzw. włączenie społeczne (ok. 85 mln euro), które ma służyć aktywizacji zawodowej osób np. długotrwale bezrobotnych, gospodarkę niskoemisyjną - prawie 84 mln euro czy infrastrukturę drogową - 157 mln euro.