Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przedstawiciele departamentów merytorycznych WUG zaprezentowali stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie w br. na tle wypadkowości w minionych latach oraz przyczyn katastrof z ostatnich 20 lat w kontekście zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach. Te analizy zainicjowały wielowątkową dyskusję dotyczącą wypracowania kompleksowej metodyki ograniczenia tzw. czynnika ludzkiego (od wielu lat utrzymuje się na poziomie ok. 80 proc.) w powtarzających się przyczynach wypadków przy pracy. Podkreślano, że trzeba postawić na lepszą organizację pracy i wzmocnienie nadzoru osób dozoru kopalnianego nad wykonawstwem robót. Wskazywano, że metody miękkiego oddziaływania na postawy załogi górniczej (np. poprzez konkursy i współzawodnictwa) przynoszą wymierne efekty w poprawie stanu bhp. Istotne jest również sprawdzanie w formie egzaminu umiejętności zdobytych przez pracowników w trakcie szkoleń organizowanych w kopalniach.
W dyskusji podkreślano, że górnicy powinni być szkoleni „ekstremalnie”, ponieważ pracują w wyjątkowo trudnych warunkach, w których ważna jest ich sprawność fizyczna, wiedza specjalistyczna i znajomość przepisów oraz odporność na stres. Dlatego szkolenia powinny mieć charakter praktyczny, a ich realizację należy przygotować w rzeczywistych warunkach i przy zastosowaniu urządzeń i przyrządów, którymi pracownicy posługują się podczas wykonywania przydzielanych im robót. Za konieczne uznano wypracowanie systemu zgłaszania kierownictwom zakładów górniczych wszystkich potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń w wyrobiskach oraz ustalenie psychologicznych czynników ryzykownych działań niektórych górników na stanowiskach pracy.
Podczas 39 posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przyjęła uchwałę dotyczącą opracowania systemowego rozwiązania prognozowania i zwalczania zagrożenia tąpaniami w kontekście zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dla prowadzonej i projektowanej eksploatacji w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Za konieczne uznano w tej uchwale wdrożenie skutecznej realizacji wniosków komisji powoływanych przez prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof w zakładach górniczych. Wskazano przy tym, że należy dążyć do eliminacji powielania błędów i nieprawidłowości formułowanych po tych zdarzeniach. Biorąc pod uwagę przyczyny tegorocznych wypadków, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie stwierdziła, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na: egzekwowanie zasad bezpiecznych zachowań pracowników, wyeliminowanie niewłaściwych działań organizacyjnych oraz na odpowiednie kwalifikacje i właściwe szkolenia pracowników.