Ogólne wymagania bhp dotyczące wykorzystania rusztowań w pracach budowlanych

Lato to okres wzmożonej pracy w branżach takich jak rolnictwo czy budownictwo. W przypadku tej ostatniej, prowadzenie prac budowlanych jest nierozerwalnie związane z wykorzystaniem rusztowań.

W branży budowlanej jednym z krytycznych elementów wpływających na statystykę wypadków ciężkich oraz śmiertelnych jest prowadzenie prac na wysokości. Wiele prac budowlanych wykonywanych jest z ustawionych do tego celu rusztowań, a przestrzeganie podstawowych zasad bhp przy montażu/demontażu rusztowań oraz ich użytkowaniu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa prac budowlanych. Dotyczy to nie tylko nadzorowania własnych pracowników; zasadne może się okazać sprawdzenie przestrzegania przepisów bhp przez podwładnych z firm zewnętrznych.

Podstawowe wymagania w zakresie bhp przy pracach budowlanych (jak i w wielu innych branżach) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 109 ust. 1 r.b.h.p. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,

- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,

- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Zgodnie z § 110 ust. 1 i 2 r.b.h.p. przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.

Kwestia bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych została uregulowana także m.in. w:

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Łukasz Wawszczak

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.