Kto może wykonywać zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy?
Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
1. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł inżyniera pożarnictwa.
2. Osoby wykonujące wyłącznie zadania określone w art. 4 ust. 1 u.o.p.p. powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony ppoż. lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.
Wymagania wobec osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) - dalej u.o.p.p.
Ustawa przewiduje również uznanie prawa do wykonywania zadań z zakresu ochrony ppoż. wobec osób, które nabyły stosowne kwalifikacje w państwach Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Zapis dot. zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru jest bardzo mało precyzyjny i w znacznym stopniu pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z art. 4 u.o.p.p.

Uwagi

W praktyce, zagadnienia ochrony ppoż. w zakładach pracy prowadzą: oficerowie, aspiranci pożarnictwa, absolwenci studiów cywilnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz absolwenci kursów: specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Jerzy Żurek