Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Waloryzacja będzie procentowo-kwotowa i zostanie dokonana z urzędu. Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. Renta socjalna wyniesie 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Waloryzacja obejmie też emerytury i renty rolników indywidualnych i służb mundurowych. Nowe zasady dotyczą również emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych. O 36 zł wzrosną ponadto świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Ponadto ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego o dziadków, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

Sejm uchwalił ustawę 23 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 21 listopada ub. r.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 marca 2015 r., z wyjątkiem zasad ogłaszania w Monitorze Polskim przez prezesa ZUS kwot dodatków i świadczeń podlegających waloryzacji, które weszły w życie 1 grudnia 2014 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 2 marca 2015 r.