Funkcjonująca od 15 lat ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ostatnią dużą nowelizację przeszłą w 2014 roku. Wówczas wprowadzono nowe formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych wprowadzając m.in. bon stażowy i bon szkoleniowy dla osób do 30 roku życia, profilowanie wsparcia dla bezrobotnych, czy też powołując Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Czytaj w LEX: Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnieniu stażysty >

Od tego czasu Trybunał nakazał wycofanie się z profilowania pomocy, a dobra koniunktura gospodarcza sprawiła, że większe zainteresowanie budzi rekordowo niska stopa bezrobocia niż skuteczność aktywizacji długotrwale bezrobotnych. Obecny rząd planował nawet zmianę regulacji prawnych kształtujących rynek pracy, jednak plany te nie uzyskały politycznego poparcia i zostały zaniechane.   

 


Założenia „pracy jutra”

Planowane zmiany opierają się na przeświadczeniu, że rozwój w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z koniecznością wykształcenia kompetencji cyfrowych wśród przedstawicieli wszystkich grup wiekowych w społeczeństwie. Stawiając za główny cel utrzymanie w zatrudnieniu jak największej liczby osób oraz chcąc oswoić umiejętności poruszania się w cyfrowej rzeczywistości rząd zamierza przejściowo skrócić czas pracy.

 

 

Jednak samo skrócenie czasu pracy to zadanie proste, dużo bardziej skomplikowanym i wymagającym nakładów oraz zmiany nawyków będzie wprowadzenie obowiązku dokształcania się. Zaoszczędzony czas pracy przeznaczony ma zostać na podnoszenie kompetencji tych pracowników, którzy wymagają uaktualnienia wiedzy oraz zdobytych umiejętności.

Czytaj w LEX: Kontrola telepracowników przez pracodawcę >

 

Dezaktualizacja kompetencji jako ryzyko społeczne

W katalogu tradycyjnie rozumianych ryzyk społecznych trudno odnaleźć odniesienia do dezaktualizacji kompetencji zawodowych. Jednak w najnowszych badaniach i zaleceniach organizacji międzynarodowych coraz poważniej traktuje się sytuację, w której jednostka pomimo formalnego wykształcenia nie może odnaleźć się na rynku pracy, a brak aktualnie potrzebnych umiejętności uniemożliwia jej rozwój zawodowy. Konieczność nauki przez całe życie dostrzeżona została w wielu społeczeństwach, jednak dotychczas tak zaawansowana zmiana nastawienia państwa do edukacji i rynku pracy nie została nigdzie zaimplementowana.

Czytaj też: MRPiPS: Ojcowie coraz częściej korzystają z urlopu >>>

 

Polska czeka na ustawę o pracy jutra

Nieuchronność przygotowania aktu prawnego regulującego funkcjonowanie instytucji rynku pracy, a także na nowo definiującego zadania pracodawców sprawia, że nowa ustawa o rynku pracy powinna określać możliwości powszechnego dokształcania pracowników oraz nadążać nad trendami elastycznego wykonywania pracy. Polska ustawa o pracy jutra powinna określać zarówno mechanizmy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo jak i narządzania powszechnej edukacji wtórnej pracowników, której celem będzie zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, wykonywania prac przy wykorzystaniu nowych technologii, czy samodzielności w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej.

Czytaj w LEX:

Zarządzanie różnorodnością kompetencji pracowników >

Planowanie zatrudnienia >

Pracownicy 65+ - nowe szanse dla pracodawców >