Odpowiedź: Posługiwanie się przez pracodawcę danymi osobowymi pracowników takimi jak imię i nazwisko jest co do zasady dopuszczalne i nie narusza przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - dalej u.o.d.o. Nazwisko (i imię) jest bowiem skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i wymienienie go przez inny podmiot w celu identyfikacji danej osoby nie powinno być uznawane za bezprawne. Są to dobra powszechne i istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itd.).

Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie w licznym orzecznictwie zarówno SN, jak i NSA:
1) Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.
2) Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika." (wyrok SN z dnia 19 listopada 2003 r. I PK 590/02, OSNP 2004, nr 20, poz. 351; por. też wyrok SA w Gdańsku z dnia 15 marca 1996 r., I ACr 33/96, OSA 1996, nr 7-8, poz. 31).
Nie wspominacie Państwo w treści pytania, w jakim celu ujawnicie imię i nazwisko pracownika. Jeśli ma to związek ze sprzedażą nieruchomości i pracownik ten ma brać udział w dopełnieniu formalności związanych z tą sprzedażą, to w ocenie Autora nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby ujawnić jego imię i nazwisko. 

Jarosław Masłowski

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych