Narodowy Program Zatrudnienia z myślą o młodych bezrobotnych
\

W dniu 9 października 2012 r. został wniesiony przez posłów PIS projekt ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia, który dotyczy stworzenia nowych rozwiązań prawnych tworzących środki realizacji Narodowego Programu Zatrudnienia, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych.

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych służących zrealizowaniu w latach 2014-2023, trzech najważniejszych zadań: 1) wprowadzenie instrumentów ekonomicznych i finansowych, tworzących realne warunki kolejnym rocznikom młodych Polaków, wchodzących w życie zawodowe; 2) wsparcie dla istniejących oraz nowotworzonych przedsiębiorstw, które staną się miejscem realizacji aspiracji zawodowych i ekonomicznych ludzi młodych, zwłaszcza na terenach małych miast i wsi o niskim poziomie rozwoju gospodarczego zdegradowanych ekonomicznie; 3) zlikwidowanie ekonomicznego przymusu emigracji zarobkowej młodych Polaków. Narodowy Program Zatrudnienia obejmować będzie w szczególności rozwiązania prawno-ekonomiczne sprzyjające zatrudnianiu oraz tworzeniu miejsc pracy przez ludzi młodych i dla ludzi młodych w zakresie podatków i innych danin publicznych, pożyczek udzielanych ze środków publicznych, dotacji oraz wsparcia finansowego, które otrzymają osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze. Program wprowadza także instrumenty adresowane do przedsiębiorców, którzy zatrudniają absolwentów szkół średnich i wyższych oraz pomoc dla pracodawców będących małymi przedsiębiorcami w przypadku zatrudniania ludzi młodych pozostających przez dłuższy czas zarejestrowanymi bezrobotnymi.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 11 października 2012 r.

Data publikacji: 11 października 2012 r.