MPiPS poinformowało, że w nawiązaniu do przeprowadzonych na forum Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej oraz podczas spotkań roboczych dyskusji nad sposobem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE, a także w związku z tym, że istnieje konieczność pilnego przedstawienia projektu legislacyjnego w tym zakresie, podjęto decyzję o wyborze wariantu wdrożenia przedmiotowej dyrektywy.

Ministerstwo poinformowało, że dokonano wyboru II wariantu (35 miesięcy dla obojga rodziców + 1 miesiąc dla matki + 1 miesiąc dla ojca) spośród zaprezentowanych przy piśmie z dnia 30 września 2011 r. W ocenie Ministerstwa, na poparcie zasługuje zgłoszona w trakcie konsultacji pomiędzy partnerami społecznymi propozycja, by wybór wariantu II powiązać z wprowadzeniem do Kodeksu pracy rozwiązania zawartego w art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. MPiPS zaproponowało, by zmiana dotycząca wprowadzenia możliwości skorzystania przez pracownika z indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, została włączona do projektu kompleksowej nowelizacji Działu szóstego Kodeksu pracy, która jest obecnie przedmiotem negocjacji na forum Komisji Trójstronnej. Ministerstwo podziękowało też w piśmie Partnerom Społecznym za trud włożony w próbę osiągnięcia porozumienia na szczeblu krajowym w tym zakresie.

Źródło: www.fzz.org.pl