Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 roku zmieni się wysokość tej kwoty.

W 2017 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła 127.890 zł a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4263 zł - zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast 60% od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 4263 zł) stanowi kwota 2557,80 zł, będąca w 2017 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1188).