Okoliczności i przyczyny wypadku, jakiemu uległ pracownik tymczasowy, wykonujący pracę u pracodawcy użytkownika, powinien ustalić zespół powołany przez pracodawcę użytkownika.

Obowiązki pracodawcy dotyczące postępowania w razie wypadku przy pracy zostały określone w art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) - dalej k.p. oraz w wydanym na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 k.p. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.w.p. Zgodnie z ww. przepisami, okoliczności i przyczyny wypadków ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, który sporządza protokół powypadkowy zatwierdzany następnie przez pracodawcę. W obowiązującym stanie prawnym przewidziano przypadek, w którym pracodawca pracownika, który uległ wypadkowi, może zwrócić się do pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek przy pracy, o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Możliwość taką przewidziano w § 7 ust. 3 r.u.o.w.p.

Przepis ten jednoznacznie wskazuje, kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku, sporządza dokumentację oraz zatwierdza protokół powypadkowy. Nie było dotychczas wątpliwości, kto powinien zarejestrować taki wypadek. Takich regulacji zabrakło jednak w dodanym do art. 9 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360) - dalej u.z.p.t. ust. 2a.

Ustawowy obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nałożony na pracodawcę użytkownika nie jest wystarczający dla uznania, że jest on upoważniony także do zatwierdzenia protokołu powypadkowego i zarejestrowania tego wypadku w rejestrze, jaki powinien prowadzić zgodnie z art. 234 § 3 k.p. oraz § 16 r.u.o.w.p.

Okoliczności i przyczyny wypadku, jakiemu uległ pracownik tymczasowy, wykonujący pracę u pracodawcy użytkownika, powinien ustalić zespół powołany przez pracodawcę użytkownika. Ten sam zespół powypadkowy powinien sporządzić protokół powypadkowy, który powinien zawierać wszelkie fakty, jakie zespół powypadkowy stwierdził w toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Z tego też powodu nie można rozdzielić czynności polegających na ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy od czynności polegającej na sporządzeniu protokołu.

Protokół powinien zostać przekazany agencji pracy tymczasowej w celu zatwierdzenia i zarejestrowania w rejestrze wypadków przy pracy. Zgodnie z art. 2 pkt 2 u.z.p.t. pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencję, wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, a więc to właśnie agencja jest dla niego pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p.

Agencja powinna przesłać stosowne dokumenty do ZUS w celu wypłacenia poszkodowanemu przysługujących świadczeń powypadkowych.

Edward Kołodziejczyk