Pracodawca chce wydać imienne pozwolenia na obsługę wózków z napędem silnikowym w zakładzie.
Kto powinien przeszkolić pracowników w ramach obsługi wózków z ramienia pracodawcy? Według jakiego formularza i jakiego programu?
Czy to może być pracownik, który nabył takie pozwolenia wcześniej i posiada stosowne uprawnienia?
Co ma w tej sprawie zrobić behapowiec?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.w., do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat oraz uzyskał uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie do obsługi wózka, wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi przez pracodawcę po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zorganizowanego przez tego pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Cytowane wyżej r.b.h.p.w. nie określa wzoru zaświadczenia. Jednostką organizacyjną, wskazaną przez r.b.h.p.w. opracowującą lub zatwierdzającą program jest Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Osoby obsługujące wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany, a zakres tematyki szkolenia powinien być określony w programach szkolenia dla obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym. Pracodawca może we własnym zakresie prowadzić szkolenie na uzyskanie przez swoich pracowników uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, musi jednak do prowadzenia szkolenia zatrudnić instruktora, który posiada uprawnienia do obsługi odpowiedniego rodzaju wózka i ukończył w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Mysłowicach seminarium, po którym uzyskał uprawnienia i program kursu do szkolenia pracowników obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym. Bez tego programu nie można prowadzić szkolenia. Pracodawca powinien również posiadać odpowiednie wózki z napędem silnikowym, plac manewrowy i odpowiednie środki dydaktyczne. Pracodawca może też korzystać z ośrodków szkoleniowych posiadających program Ośrodka Doskonalenia Kadr. Na wniosek pracodawcy lub zainteresowanego pracownika, może ten pracownik, operator wózka, poddać się sprawdzianowi przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263.) – dalej r.b.h.p.u.t. oraz w jednostce Urzędu Dozoru Technicznego, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – dalej r.t.s.k. Pozytywny wynik sprawdzianu i uzyskanie książki operatora lub zaświadczenia kwalifikacyjnego jest dodatkowym potwierdzeniem kwalifikacji operatora, uprawniającym go do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym na terenie całego kraju. Pracownik służby bhp nie szkoli na uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych.
Przepisy w sprawie kwalifikacji osób obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym: r.b.h.p.u.t. dotyczy kwalifikacji osób obsługujących wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia; r.t.s.k. wskazuje w załączniku 1 do rozporządzenia maszyny robocze, które mogą być obsługiwane jedynie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, w grupie IV wymienia się wózki: podnośnikowe z napędem spalinowym, podnośnikowe akumulatorowe oraz platformowe z napędem spalinowym i platformowe akumulatorowe.
Niezależnie od posiadanych uprawnień pracownik zatrudniany przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym, tak jak na każdym innym stanowisku, musi przejść instruktaż stanowiskowy, prowadzony przez przełożonego, a jeśli zatrudniony jest jako nowy pracownik w zakładzie, to również instruktaż ogólny prowadzony przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kazimierz Kościukiewicz