"Migranci na rynku pracy w Polsce są coraz bardziej widoczni. Z jednej strony wypełniają oni lukę, będącą efektem migracji zarobkowych obywateli Polski do innych państw. Z drugiej - rośnie zapotrzebowanie na ich pracę w naszym kraju, szczególnie w sektorze wtórnym: poza sferą publiczną i środowiskiem korporacyjnym" – stwierdziła Iwona Hickiewicz. Powiedziała też, że szanse migrantów na znalezienie pracy są zależne od wielu czynników. Status prawny imigranta, sytuacja ekonomiczna kraju docelowego, zjawisko dyskryminacji na rynku pracy, ale także właściwości indywidualne, takie jak poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, stopień znajomości języka - to bariery, które utrudniają aktywność migrantów na rynku pracy.
Szefowa inspekcji pracy podkreśliła, że PIP stoi na straży praw pracowniczych migrantów świadczących pracę w Polsce. Kontrolując zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia i wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, inspektorzy pracy z powodzeniem współpracują z funkcjonariuszami Straży Granicznej.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, a także samych migrantów poświęcone było problematyce integracji migrantów na rynku pracy w Polsce, służyło omówieniu rozwiązań prawnych i instytucjonalnych gwarantujących cudzoziemcom poszanowanie praw człowieka, analizie tematyki łamania praw pracowniczych i handlu ludźmi do pracy przymusowej.
Konferencja prowadzona była w formie dyskusji panelowych z udziałem ekspertów i specjalistów, a także przedstawicieli mediów, zainteresowanych kwestiami dotyczącymi cudzoziemców i problemów ich integracji w wymiarze prawnym, ekonomicznym i społecznym. W panelu poświęconym sytuacji migrantów na rynku pracy w Polsce wziął udział Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP.
Na zaproszenie koordynatora wydarzenia – Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji – w konferencji wzięli także udział pracownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.