11 kwietnia w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się piąte, ostatnie posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach. W wypadku zbiorowym śmierć poniosło 8 pracowników, a 21 uległo wypadkom lekkim.

Ponad czteromiesięczna praca ekspertów przyniosła sformułowanie wniosków zaadresowanych do trzech adresatów: wszystkich zakładów KGHM P.M. S.A., O/ZG Rudna i przedsiębiorcy.

Podczas posiedzenia zapoznano się także z informacjami na temat usuwania skutków tąpnięcia oraz stanu prac dochodzeniowych prowadzonych przez OUG we Wrocławiu (m.in. przesłuchano 50 świadków), którego orzeczenie zostanie zakończone w najbliższym czasie.

W przyjętym jednogłośnie sprawozdaniu Komisji sformułowano przyczyny zdarzenia oraz wnioski dla zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. Jako przyczynę tąpnięcia, spowodowanego wstrząsem o energii sejsmicznej 1x108J, przyjęto pękanie warstw skalnych zalegających nad eksploatowanym złożem, zainicjowane wstrząsem o energii sejsmicznej rzędu 105J, zaistniałym kilkanaście milisekund wcześniej, których skutki były konsekwencją zróżnicowania litologicznego kontaktu między dolomitem a warstwą wapieni. Ustalono, że przyczyną wypadku zbiorowego były dynamiczne oddziaływanie skutków tąpnięcia, spowodowanego samoistnym wstrząsem górotworu o energii 1x108J.

Wnioski Komisji dotyczyły prognozy zagrożenia tąpaniami, szeroko pojętej profilaktyki, jak również działań weryfikacyjnych w odniesieniu do rejonu, w którym doszło do katastrofy, uwzględniających okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Komisja pracowała w 17-osobowym składzie, w którym byli przedstawicieli: Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy - Oddziału w Legnicy, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i WUG. .

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z 12.04.2017 r.