Mowa o rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS) (Dz. U. z 2012 r. poz. 111).
Zgodnie z nim karta bezpieczeństwa (MSDS) powinna zawierać informacje określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Chodzi w szczególności o informacje dotyczące sposobu identyfikacji substancji lub mieszaniny, tożsamości chemicznej składników, łącznie z informacjami dotyczącymi zanieczyszczeń i dodatków stabilizujących, opis  zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz ostrzeżenia przed tymi zagrożeniami
Przy wypełnianiu karty bezpieczeństwa (MSDS) mają zastosowanie Zalecenia IMO dotyczące Karty Bezpieczeństwa (MSDS) zawarte w Rezolucji MSC 286(86) z dnia 5 czerwca 2009 r. Zostały one podane do publicznej wiadomości w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących bezpieczeństwa morskiego (Dz. Urz. MTBiGM Nr 2, poz. 9).