Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracownik obsługujący rozsiewacz spoiwa (rozsypywacz cementu) powinien posiadać uprawnienia wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wymienione w załączniku nr 1 grupie II pkt 13?

Odpowiedź:

Pracownik obsługujący rozsiewacz spoiwa (rozsypywacz cementu) powinien ukończyć szkolenie i zdać z wynikiem pozytywnym sprawdzian przewidziany dla osób obsługujących maszyny i urządzeń techniczne stosowane przy robotach ziemnych i drogowych.

Uzasadnienie:

Stosownie do § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – dalej r.h.p.m.b. maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do r.h.p.m.b. mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Wymieniony załącznik nr 1 do r.h.p.m.b. w grupie II „Maszyny do robót drogowych” kwalifikuje do maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu wszystkie typy maszyn do stabilizacji gruntów (poz. 13).

W celu odpowiedzi na pytanie, czy rozsiewacz spoiwa (rozsypywacz cementu) można zakwalifikować do grupy maszyn wykorzystywanych do stabilizacji gruntu, należy wspomnieć, że aby podłoże nawierzchni sprowadzić do najbardziej pożądanej grupy nośności np. najlepszej G1 (niewysadzinowej), istnieją 3 sposoby na wzmocnienie słabego podłoża, tj. wymiana gruntu, wzmocnienie podłoża i ulepszenie gruntu w górnej warstwie.

Do przeprowadzenia prac stabilizacyjnych oprócz standardowych maszyn takich jak równiarki i walce używa się specjalistyczne maszyny tzw. recyklerów (frezarko-mieszarki), cystern-polewaczek, a także rozścielaczy spoiw (maszyny dawkujące odpowiednią ilość spoiwa). Jednym spośród wykorzystywanych spoiw jest cement.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest stwierdzenie, że rozsypywacze środków wiążących (spoiwa, w tym cementu) należy zakwalifikować do grupy maszyn roboczych do stabilizacji gruntów. Tym samym, pracownik obsługujący rozsiewacz spoiwa (rozsypywacz cementu) powinien ukończyć szkolenie, o którym mowa w § 23 r.h.p.m.b.

Anna Sokołowska, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 18 marca 2015 r.