Jakie uprawnienia musi przedstawić pracownik, aby mógł dokonywać w zakładzie pracy napraw elektronarzędzi?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Jakie uprawnienia musi przedstawić pracownik, aby mógł dokonywać w zakładzie pracy napraw elektronarzędzi (np. wymiana przewodu zasilającego), przedłużaczy elektrycznych (wymiana wtyczki)?

Odpowiedź

Pracownik, który dysponuje świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV lub powyżej 1 kV może dokonywać napraw elektronarzędzi.

Uzasadnienie

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.u., eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prace, o których mowa dotyczą wykonywania czynności:

mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagają ochrony środowiska — w zakresie obsługi;

związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie konserwacji;

związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia

niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie montażu;

niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji sieci — w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Rodzaj wszystkich urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji podaje załącznik nr 1 r.k.u. - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

urządzenie elektrotermiczne;

urządzenia do elektrolizy;

sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

elektryczna sieć trakcyjna;

elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2014 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2014 r.