Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie szkolenie bhp musi przejść osoba fizyczna poławiająca legalnie na prywatnym jeziorze ryby za pomocą urządzeń elektrycznych?

Odpowiedź

Przepisy nie precyzują, jakie szkolenie z zakresu bhp powinna odbyć osoba niebędąca pracownikiem, która łowi ryby za pomocą urządzeń elektrycznych.

Uzasadnienie

Stosownie do § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.) połowu ryb przy użyciu prądu elektrycznego mogą dokonywać osoby, które odbyły szkolenie i zdały egzamin w zakresie bhp.

O ile w przypadku pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) sprawa jest jednoznaczna, gdyż z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), wynika wprost, jakie szkolenia z zakresu bhp (i kiedy) powinien zapewnić pracodawca (szkolenie wstępne – instruktaż ogólny oraz stanowiskowy – i szkolenie okresowe), co powinny obejmować swoim zakresem, kto może je przeprowadzać itp., o tyle w przypadku, takim jak opisany nie ma tak szczegółowych regulacji. Przytoczony przepis nie określa ani ramowego programu szkolenia, ani nawet wzoru zaświadczenia o jego ukończeniu.

Wskazanym byłoby zatem, aby szkolenie obejmowało swoim zakresem przede wszystkim teoretyczne zasady bezpieczeństwa przy użyciu urządzeń elektrycznych do połowów, a także praktyczny pokaz takiego połowu. Osoba zainteresowana odbyciem tego rodzaju szkolenia powinna zgłosić się do właściwego okręgowego związku wędkarskiego, który może takie szkolenia organizować.

Należy jednak zauważyć, że na podstawie tak ogólnej regulacji, jak przytoczona powyżej, można przyjąć, że posiadanie dowolnego aktualnego szkolenia z zakresu bhp stanowi wypełnienie omawianego obowiązku.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2016 r.