Ładowacz odpadów komunalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) to stanowiska: ładowacz nieczystości płynnych i ładowacz nieczystości stałych. Ryzyko zawodowe na tych stanowiskach (stanowisku) występuje w zależności od rodzaju pracy, sposobu wykonania pracy, istniejących zagrożeń, stosowanych zabezpieczeń, pracujących na stanowisku maszyn i urządzeń. Praca ładowacza nieczystości stałych polega na załadunku nieczystości w punktach składowania, przewiezieniu ich na wysypisko lub do sortowni i rozładunku, a ładowacza nieczystości płynnych na łączeniu węży instalacji samochodowej z instalacjami szamb, zlewni lub oczyszczalni ścieków. Ładowacze nieczystości współpracują z pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do wywożenia śmieci, opróżniania szamb, przewożenia nieczystości płynnych do zlewni lub oczyszczalni ścieków.

Przystępując do oceny ryzyka zawodowego według PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, która jest jedną z wielu metod oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ładowacz należy zebrać informacje dotyczące: środowiska pracy, w tym wyniki pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń i najwyższych dopuszczalnych natężeń; dotyczące występującego zagrożenia biologicznego; sposobu wykonywania pracy; na temat predyspozycji pracownika, jego przydatności zdrowotnej do wykonywania pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny pracy; o posiadanych przez pracownika szkoleniach bhp; o zagrożeniu wypadkowym na stanowisku pracy oraz zagrożeniu dla zdrowia pracownika; liczbie wypadków przy pracy na ocenianym stanowisku oraz liczbie stwierdzonych chorób zawodowych na tym stanowisku w ostatnich dziesięciu latach; pracujących na stanowisku maszynach i urządzeniach.

Oceniając ryzyko zawodowe według PN-N-18002:2000 powinno się brać pod uwagę: czynniki chemiczne, fizyczne, psychiczne i biologiczne; zagrożenia wypadkami przy pracy; możliwość zachorowania na choroby zawodowe. Czynniki chemiczne to: występujący na dnie zbiorników siarkowodór (gaz trujący) a w górnej części zbiorników metan (gaz wybuchowy), to również wrzucane do pojemników aerozole, farby, rozpuszczalniki oraz innego rodzaju środki chemiczne, to także spaliny pojazdów obcych i własnych w środowisku pracy. Czynniki fizyczne to: hałas z otoczenia i powodowany przez własny sprzęt, wibracja ogólna i miejscowa powodowana przez własny sprzęt. Czynniki psychiczne to: monotonia (jednostajność, brak urozmaicenia, nuda), monotypia (prace powodujące przeciążenie tych samych grup mięśniowych), stres (praca o niskim prestiżu społecznym niekiedy w miejscach publicznych). Czynniki biologiczne to: występujące w nieczystościach płynnych i w nieczystościach stałych bakterie, wirusy, owady, gryzonie, domowe i dzikie zwierzęta. W ocenie ryzyka zawodowego ładowacza należy również uwzględniać inne zagrożenia, takie jak: nadmierne obciążenie układu ruchu (statyczne, dynamiczne, wymagające uciążliwej pozycji ciała), przeciążenia, zagrożenia związane z ciężką pracą fizyczną (ręczne ładowanie nieczystości oraz podnoszenie i przenoszenie ciężarów), nadmierny wydatek energetyczny; zagrożenie dla zdrowia, takie jak: zmienne warunki atmosferyczne powodujące nadmierne pocenie się pracowników podczas wysiłku fizycznego oraz wysokich temperatur powietrza, przemoczenia spowodowane opadami atmosferycznymi, przemarznięcia powodowane niskimi temperaturami powietrza; przykre zapachy nieczystości (np. zapachy rozkładających się odpadów, resztek pożywienia), które mogą podrażniać górne drogi oddechowe; zagrożenia wypadkowe: potrącenie przez pojazdy, kolizje drogowe, wpadnięcie do zbiorników, potknięcie się i upadek na tym samym poziomie, upadek z wysokości, uderzenie przez ruchome części maszyn.

Uzasadnienie
Przystępując do oceny ryzyka zawodowego według PN-N-18002:2000 (jedna z wielu metod oceny ryzyka zawodowego) na stanowisku ładowacz należy zebrać informacje dotyczące: środowiska pracy, w tym wyniki pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń i najwyższych dopuszczalnych natężeń; dotyczące występującego zagrożenia biologicznego; sposobu wykonywania pracy; na temat predyspozycji pracownika, jego przydatności zdrowotnej do wykonywania pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny pracy; o posiadanych przez pracownika szkoleniach bhp; o zagrożeniu wypadkowym na stanowisku pracy oraz zagrożeniu dla zdrowia pracownika; liczbie wypadków przy pracy na ocenianym stanowisku oraz liczbie stwierdzonych chorób zawodowych na tym stanowisku w ostatnich dziesięciu latach; o pracujących na stanowisku maszynach i urządzeniach.

Oceniając ryzyko zawodowe według PN-N-18002:2000 powinno się brać pod uwagę: czynniki chemiczne, fizyczne, psychiczne i biologiczne; zagrożenia wypadkami przy pracy; możliwość zachorowania na choroby zawodowe. Czynniki chemiczne to: występujący na dnie zbiorników siarkowodór (gaz trujący) a w górnej części zbiorników metan (gaz wybuchowy), to również wrzucane do pojemników aerozole, farby, rozpuszczalniki oraz innego rodzaju środki chemiczne, to także spaliny pojazdów obcych i własnych w środowisku pracy. Czynniki fizyczne to: hałas z otoczenia i powodowany przez własny sprzęt, wibracja ogólna i miejscowa powodowana przez własny sprzęt. Czynniki psychiczne to: monotonia (jednostajność, brak urozmaicenia, nuda), monotypia (prace powodujące przeciążenie tych samych grup mięśniowych), stres (praca o niskim prestiżu społecznym niekiedy w miejscach publicznych). Czynniki biologiczne to: występujące w nieczystościach płynnych i w nieczystościach stałych bakterie, wirusy, owady, gryzonie, domowe i dzikie zwierzęta. W ocenie ryzyka zawodowego ładowacza należy również uwzględniać inne zagrożenia, takie jak: nadmierne obciążenie układu ruchu (statyczne, dynamiczne, wymagające uciążliwej pozycji ciała), przeciążenia, zagrożenia związane z ciężką pracą fizyczną (ręczne ładowanie nieczystości oraz podnoszenie i przenoszenie ciężarów), nadmierny wydatek energetyczny; zagrożenie dla zdrowia, takie jak: zmienne warunki atmosferyczne powodujące nadmierne pocenie się pracowników podczas wysiłku fizycznego oraz wysokich temperatur powietrza, przemoczenia spowodowane opadami atmosferycznymi, przemarznięcia powodowane niskimi temperaturami powietrza; przykre zapachy nieczystości (np. zapachy rozkładających się odpadów, resztek pożywienia), które mogą podrażniać górne drogi oddechowe; zagrożenia wypadkowe: potrącenie przez pojazdy, kolizje drogowe, wpadnięcie do zbiorników, potknięcie się i upadek na tym samym poziomie, upadek z wysokości, uderzenie przez ruchome części maszyn.