Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Przepisy dotyczące parametrów jakości wody, przepisy budowlane oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowania wody do celów higienicznosanitarnych, nie określają zakresu temperatur wody zimnej używanej do celów sanitarnych, w tym do spłukiwania WC. Trudno więc mówić o "normatywach wody zimnej" w zakresie temperatur.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) - dalej r.j.w.s.l. określa m.in. wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Ta sama woda (z sieci wodociągowej) stosowana jest w urządzeniach sanitarnych. Wśród wymagań r.j.w.s.l. nie określa temperatury wody zimnej. Przedsiębiorstwa wodociągowe zobowiązane do badania jakości wody we własnych laboratoriach, badając jakość wody zimnej, określają jej temperaturę, ale nie powołują się przy tym na żadne normy i przepisy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.u. nie odnosi się do temperatury wody zimnej. W § 120 ust. 2 r.w.t.b.u. określono jedynie zakres temperatur ciepłej wody, od 55°C do 60°C. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. również nie odnosi się do temperatury wody zimnej. W § 24 ust. 1 załącznika nr 3 do r.b.h.p. określono temperaturę wody ciepłej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików, która przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosić od 35°C do 40°C, a w przypadku indywidualnego mieszania wody od 50°C do 60°C.
Biorąc pod uwagę podane w wymienionych przepisach najniższe temperatury ciepłej wody można przyjąć, że temperatura zimnej wody powinna mieścić się w przedziale od 10°C do 34°C. Jest to jednak zakres temperatur zimnej wody podany na zasadzie domniemania, a nie wymagań określonych odpowiednimi przepisami.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.