Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W spółce obowiązuje podstawowy czas pracy tj. od poniedziałku do piątku 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo w systemie III zmianowym i taki jest zapis w regulaminie pracy, ale pewna część pracowników wystąpiła z wnioskiem o rozpoczynanie pracy "tylko" na III zmianie w niedziele o godz. 22.00 i kończenie jej w piątek o 6.00 rano.

Czy to jest zgodne z prawem?

Jeżeli tak, to jakie należy poczynić działania, aby taki czas pracy wprowadzić?

Odpowiedź:

W opisanym w pytaniu przypadku pracownicy mogą świadczyć pracę wyłącznie na III zmianie, w godz. od 22.00 do 6.00 w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Uzasadnienie:

Zgodnie bowiem z art. 142 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.), na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy odbywa się w ramach obowiązującego pracownika systemu czasu pracy.

Uwaga! Wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy powinien być imienny i indywidualny. Pracownicy nie mogą zatem złożyć grupowego wniosku o objęcie ich indywidualnym rozkładem czasu pracy.

Możliwe jest zatem wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy odbiegającego od rozkładu zbiorowego stworzonego dla całej załogi lub poszczególnych grup pracowników, określonego w układzie zbiorowym, regulaminie pracy albo obwieszczeniu. Indywidualny rozkład czasu pracy może odmiennie określać np. godziny rozpoczynania i kończenia pracy uelastyczniając w ten sposób czas pracy pracowników, jednak tylko w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. W opisanym w pytaniu przypadku indywidualny rozkład czasu pracy może również obejmować wniosek o świadczenie pracy tylko na jednej ze zmian, powodując tym samym, że składający go pracownik (w przeciwieństwie do całej załogi) nie będzie zatrudniony w systemie pracy zmianowej lecz wg. określonego we wniosku rozkładu.

Jeżeli więc pracodawca nie uzna, że zaproponowany w pytaniu rozkład czasu pracy pracowników koliduje z godzinami pracy firmy, nie ma przeszkód, aby zaakceptował ich wnioski w tej sprawie. Przedmiotowy wniosek jest przy tym wystarczającą podstawą dla polecania pracownikom pracy we wskazanych w nim godzinach.

Joanna Kaleta,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 8.02.2016 r.