Wynagrodzenie za miesiąc czerwiec wypłacone 10 lipca 2007 r. naszego pracownika wyniosło 2519,68 zł brutto. Wynagrodzenie jest obciążone: zajęciem komorniczym na pokrycie należności alimentacyjnych w kwocie stałej 300 zł, zajęciem komorniczym na pokrycie należności innych niż alimentacyjne w kwocie 8000 zł, spłatą raty pożyczki z ZFŚS w wysokości 73 zł, składki na ubezpieczenie grupowe w wysokości 49,10 zł. Na wszystkie potrącenia dobrowolne mamy zgodę pisemną pracownika.
Zaznaczyć należy, iż z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - do wysokości połowy wynagrodzenia,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi - do wysokości połowy wynagrodzenia,
4) kary pieniężne z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników - przy czym kara pieniężna związana z odpowiedzialnością porządkową za jedno przekroczenie lub za jeden dzień nieobecności nieusprawiedliwionej nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty, po dokonaniu potrąceń wymienionych wyżej w pkt 1-3,
5) kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

W myśl art. 87 k.p. w razie zbiegu potrąceń wymienionych w pkt 1-3, potrącenia należności innych niż alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych w sumie nie mogą przekroczyć połowy wynagrodzenia, a łącznie z należnościami na pokrycie świadczeń alimentacyjnych trzech piątych wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 871 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
2) 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu kar pieniężnych.

Z wynagrodzenia pracownika mogą być potrącane również inne należności, ale tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (por. art. 91 k.p.). Potrącenia dobrowolne (za zgodą pracownika), to np.: potrącenia za niedobory, za świadczenia odpłatne, raty pożyczek, składki z tytułu dodatkowych ubezpieczeń osobowych.
W przypadku potrąceń dobrowolnych również przewidziana jest kwota wolna od potrąceń. Pracownik musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę po dokonaniu wymienionych wyżej odliczeń podatkowo-składkowych, a na rzecz innych podmiotów - 80% tej kwoty.

Mając na uwadze powyższe, kwota wolna od potrąceń w tym przypadku, to kwota równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy (art. 871 § 1 pkt 1 k.p.), czyli w 2007 r. 684,70 zł.

Przykład:
Pracownik otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 2519,68 zł. Zastosowanie do niego mają podstawowe koszty uzyskania przychodu i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2. Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może potrącić kwoty 1073,22 zł - jeżeli jest to zajęcie na poczet świadczeń alimentacyjnych lub 894,35 zł - jeśli na poczet świadczeń niealimentacyjnych. Powyższe wynika z następującego wyliczenia:
1) wynagrodzenie netto pracownika:
·składki na ubezpieczenia społeczne: 2519,68 x 15,71 zł = 395,84 zł
·składka na ubezpieczenie zdrowotne: (2519,68 zł - 395,84 zł) x 9% = 191,14 zł
·składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku: (2519,68 zł - 395,84 zł) x 7,75% = 164,59 zł
·zaliczka na podatek dochodowy:
2519,68 zł - (108,50 zł 388,28 zł) = 2015,34 zł, po zaokrągleniu 2015 zł;
(2015 zł x 19%) - 47,71 zł = 335,14 zł;
335,14 zł - 164,59 zł = 170,55 zł, po zaokrągleniu 170 zł,
·wynagrodzenie netto: 2519,68 zł - (395,84 zł 191,14 zł 170 zł) = 1762,70 zł;
2) dopuszczalna kwota potrącenia na świadczenia alimentacyjne:
3/5 x 2519,68 zł - (395,84 zł 335,14 zł) = 1073,22 zł;
3) dopuszczalna kwota potrącenia na świadczenia niealimentacyjne:
1/2 x 2519,68 zł - (395,84 zł 335,14 zł) = 894,35 zł;
4) kwota możliwa do potrącenia z wynagrodzenia: 1762,70 zł - 684,70 zł = 1078 zł; ponieważ kwota ta przekracza dopuszczalne kwoty potrąceń, potrącenia mogą być dokonywane maksymalnie w wysokości odpowiednio wyliczonej w pkt 2 i 3.

Oznacza to, iż po potrąceniu należności alimentacyjnych w wysokości 300 zł pozostała kwota możliwa do potrącenia może zaspokoić należności komornicze pozostałe oraz dobrowolne w nieprzekraczających wysokościach określonych powyżej.