Inauguracja kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

Z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Leszka Zająca w Gdańsku 11 września br. zainaugurowano ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym i budownictwie, a także do małych przedsiębiorców.

Jak poinformował Leszek Zając, inspektorzy pracy stwierdzają podczas kontroli niezadowalający stan przygotowania pracowników do pracy i niską jakość oceny ryzyka zawodowego. Zwrócił uwagę na konieczność zwiększania świadomości społecznej na temat tragicznych konsekwencji lekkomyślności, brawury, niedbalstwa w zakresie planowania i przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Nie chcemy straszyć, ale rozbudzać wyobraźnię. Tak niewiele trzeba, by uniknąć śmierci. Wystarczy myśleć o bezpieczeństwie w pracy, przewidywać konsekwencje własnego zachowania, pracę zaplanować, nie lekceważyć procedur. Zmienić swoje nastawienie z „muszę” na „chcę” – to przesłanie kampanii przekazane podczas jej inauguracji przez Leszka Zająca.

Gospodarzem konferencji był Mieczysław Szczepański, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, który w trakcie swojej prezentacji podkreślił, że bezpieczeństwo pracy to łańcuch uregulowań i wystarczy, że jedno ogniwo się przerwie i może dojść do wypadku przy pracy.

W inauguracji kampanii uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych regionu, związków zawodowych, instytucji i organizacji związanych z ochroną pracy, inspektorzy pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 16 września 2013 r.

Data publikacji: 16 września 2013 r.