W opinii Forum, Rząd Polski naruszył art. 1 ust. 1 lit. b ww. Konwencji wskutek zróżnicowania sytuacji prawnej strażaków Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w porównaniu ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie nabywania prawa do zabezpieczenia emerytalnego.

Jak wskazuje w uzasadnieniu skargi FZZ, mimo że strażacy z LSR-G i PSP mają te same zadania, co do zasady, takie same kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu, podlegają takim samym zagrożeniom życia i zdrowia, polski ustawodawca wprowadził zróżnicowanie sytuacji emerytalnej obu grup zawodowych. Art. 12 ustawy o ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy stanowi, że strażacy PSP, którzy rozpoczęli służbę przed 31 grudnia 2012 r. mają prawo do emerytury po 15 latach służby. Strażacy, którzy rozpoczęli służbę w PSP po 31 grudnia 2012 r., mogą przejść na emeryturę mając ukończone 55 lat i 25 lat służby. Zasady te nie obejmują już jednak strażakom LSR-G. Oni nabywają prawo do emerytury na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co do zasady 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, z uwzględnieniem sukcesywnego wydłużenia tego wieku do 67 lat dla kobiet i mężczyzn począwszy od 1 stycznia 2013 r.

Takie zróżnicowanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego strażaków LSR-G i PSP jest, w opinii FZZ, nieuzasadnione. Z jednej strony polski ustawodawca nałożył na strażaków LSR-G szereg specjalistycznych zadań, obowiązek posiadania specjalistycznych kwalifikacji oraz odbywania specjalistycznych szkoleń, z drugiej - nie przyznał prawa do emerytury strażakom LSR-G na takich samych zasadach jak strażakom PSP, napisano w skardze Forum do MOP.