Odpowiedź:

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia bez winy pracownika) obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika dotyczy wszystkich rodzajów umów – również umowy na czas określony.

Uzasadnienie:

Obowiązek ten dotyczy pracowników reprezentowanych przez zakładową organizację związkową, czyli pracowników będących członkami zakładowej organizacji związkowej, jak również pracowników niezrzeszonych, którzy wystąpili do zakładowej organizacji związkowej z wnioskiem o objęcie ich ochroną a zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. W zasadzie ustaleniu okoliczności, czy pracownik jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową służy tryb wskazany w art. 30 ust. 2(1) ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) – dalej u.z.z., zgodnie z którym pracodawca występuje do zakładowych organizacji związkowych z zapytaniem o to, czy pracownik jest przez nie reprezentowany, a zakładowa organizacja związkowa w terminie 5 dni powinna pracodawcy takiej informacji udzielić. W treści pytania została podana informacja, że pracownica nie jest członkiem zakładowej organizacji związkowej. Zwracam jednak uwagę, że informacja, iż dany pracownik nie jest członkiem zakładowej organizacji związkowej, nie jest w pełni miarodajna – nie wyklucza bowiem, że pracownica jest reprezentowana jako niezrzeszona na swój wniosek. Decydując się zatem na pominięcie procedury wskazanej w art. 30 ust. 2(1) u.z.z. pracodawca podejmuje ryzyko, że post factum okaże się, że pracownica była przez organizację związkową reprezentowana, a to będzie oznaczało, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej, czyli z naruszeniem przepisów prawa pracy. Jeżeli zatem pracodawca nie ma całkowitej pewności, że pracownica nie jest przez organizację związkową reprezentowana (ani jako członek, ani jako pracownik niezrzeszony), to może tryb wskazany w art. 30 ust. 2(1) pominąć.  Jeżeli jednak takiej pewności nie ma, to proszę przeprowadzić procedurę zasięgania informacji co do reprezentowania pracownicy zgodnie z art. 30 ust. 2(1) u.z.z. i po dokonaniu tego ustalenia okaże się, czy pracownica jest reprezentowana, czy też nie, a to z kolei zadecyduje o tym, czy trzeba zasięgać opinii zakładowej organizacji związkowej w sprawie rozwiązania umowy, czy też nie.

Monika Latos-Miłkowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 19.06.2017 r.