Czy zatrudniając pracownika na okres 1 miesiąca na okres próbny (umowa na czas określony) na stanowisku asystenta księgowości, należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, mimo że zatrudniony nie ma wskazanego samodzielnego stanowiska pracy?
Jednym z ważnych obowiązków pracodawcy wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), jest prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 k.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
W przypadku pracowników administracyjno-biurowych (a za takiego należy uznać asystenta księgowości) instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany dla stanowisk uznanych za uciążliwe. Pracodawca jest obowiązany dokonać klasyfikacji stanowisk na uciążliwe i nieuciążliwe. Za stanowiska uciążliwe przyjęło się uważać takie, gdzie pracownik w ramach swoich obowiązków pracuje przed monitorem ekranowym, jak też i takie, gdzie pracownik w ramach swojego zakresu obowiązków wchodzi na wydziały produkcyjne i inne, gdzie mogą występować różnego rodzaju zagrożenia.
Należy pamiętać, że instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno-biurowych powinien trwać co najmniej 2 godziny oraz powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP. Pozytywne przejście takiego sprawdzianu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Uwagi

W powyższym przypadku przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest uzależnione od tego, czy pracodawca zalicza powyższe stanowisko pracy do stanowisk uciążliwych.

Łukasz Wawszczak