Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracodawca zatrudnił osobę na podstawie umowy o pracę od dnia 1 grudnia 2014 r. na 1/2 etatu. Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową , prócz tego pracownikowi przysługuje dodatek stażowy i premia regulaminowa. Pracownik też będzie pełnił dyżury domowe pod telefonem za co będzie otrzymywał wynagrodzenie, jak również może przy usuwaniu awarii otrzymywać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Pracownik oświadcza, że nie uzyskuje innych przychodów z innych źródeł, które podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne, czyli uzyskuje przychody tylko w firmie pracodawcy. W związku ze zmiennością wynagrodzenia (zmienna ilość godzin pracy) w każdym miesiącu pracownik może uzyskiwać różną wysokość wynagrodzenia. Zakładając, że w miesiącu grudniu uzyska przychód w wysokości niższej niż 1680 zł.

Czy pracodawca będzie musiał opłacać składki na FP?

Czy w sytuacji, gdy pracownik uzyskałby przychód 1680 zł i wyższy, to musiałby naliczyć i odprowadzić składkę na Fundusz Pracy?

Czy pracodawca musi w takim przypadku analizować zarobki w każdym miesiącu, by podejmować decyzję co do naliczania bądź nienaliczania składki na Fundusz Pracy?

Odpowiedź:

Pracodawca opłaca za pracownika składkę na FP w tym miesiącu, w którym uzyskany przez niego przychód, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest równy co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli więc w grudniu, oprócz wynagrodzenia pracownikowi zostaną wypłacone inne składniki podlegające oskładkowaniu, jak premia czy dodatek stażowy, iż zostanie przekroczona kwota minimalnego wynagrodzenia, wówczas należy także naliczyć składki na FP. W związku z tym, należy w każdym miesiącu sprawdzać, czy uzyskane przez pracownika wynagrodzenie nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia z pracę.

Uzasadnienie:

Wynagrodzenie pracownika wynagradzanego w systemie godzinowym jest obliczana jako suma stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin. Pensja ta musi osiągnąć poziom minimalnego wynagrodzenia. Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) – dalej u.m.w.p., przeliczoną na godzinę pracy.

Wynika to z art. 7 ust. 3 u.m.w.p. Stosownie do treści art. 104 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) – dalej u.p.z. pracodawcy opłacają za pracowników obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2014 r. wynagrodzenie to wynosi 1680 zł, a w 2015 r. wyniesie 1750 zł). W przypadku pracownika w I roku jego pracy zawodowej wynagrodzenie to jest niższe i wynosi co najmniej 80% minimalnej płacy.

W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i jego miesięczne wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej, wówczas pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na FP. Przy czym, jeśli pracownikowi w danym miesiącu zostaną wypłacone dodatkowe składniki wynagrodzenia, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawca będzie zobowiązany naliczyć także składki na FP od uzyskanego przez pracownika przychodu.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 15 grudnia 2014 r.