Świadczenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w skali roku są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) świadczenia rzeczowe oraz pieniężne otrzymywane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej są zwolnione z podatku dochodowego - art. 21 ust. 1 pkt 67. Wartość świadczeń nie może przekroczyć kwoty 380 zł w skali roku.  [-DOKUMENT_HTML-]

Powyższe zwolnienie dotyczy świadczeń otrzymywanych przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Zasady korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS określa w regulaminie pracodawca. Świadczenia pracodawcy związane są z różnymi formami usług np. usługi na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki na dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, udzielanie pomocy materialnej lub pomocy na cele mieszkaniowe.  

Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską wyjaśnił, że udział pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej finansowanej ze środków ZFŚS stanowi nieodpłatne świadczenie, które należy doliczyć do przychodu, w przypadku gdy nie można zastosować zwolnienia. Na przykład w sytuacji gdy wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika przekroczyła już limit 380 zł. warunkujący możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Natomiast w sytuacji otrzymania przez pracownika "pomocy świątecznej w wysokości 1000 zł" kwotę tę pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Kolejna poruszona w interpelacji kwestia dotyczy zastosowania zwolnienia z opodatkowania dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pobytu na leczeniu sanatoryjnym oraz placówkach leczniczo-opiekuńczych. Minister Finansów podkreślił, że aby zastosować przedmiotowe zwolnienie, pracodawca dokonując na wniosek pracownika dopłaty może oczekiwać przedstawienia dowodu zapłaty za wypoczynek zgodnie z postanowieniami regulaminu ZFŚS.

Źródło: www.sejm.gov.pl