Pytanie

Czy właściciel stacji paliw ma obowiązek udostępnienia dla klientów rękawic ochronnych, chroniących przed wpływem niekorzystnych skutków kontaktu dłoni z gazem LPG?
Stacja paliw została przystosowana do samoobsługowego nalewania gazu LPG zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20.08.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.  poz. 1018).

Odpowiedź

Przepisy regulujące wymogi dla stacji paliw płynnych nie nakładają na właścicieli obowiązku zapewnienia rękawic ochronnych przeznaczonych dla klientów stanowisk do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych. Z uwagi na możliwe zagrożenie, wskazanym jest jednak zapewnienia takich rękawic oraz zobowiązanie użytkownika w instrukcji obsługi samodzielnego tankowania gazu płynnego do ich stosowania.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień § 122 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.) – dalej r.w.t.s.p., gaz płynny może być magazynowany w stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego w:

–  zbiornikach podziemnych o pojemności do 20 m3 i łącznej pojemności do 40 m3;

– zbiornikach naziemnych o pojemności do 5 m3 i łącznej pojemności do 10 m3;

 – butlach stalowych o łącznej masie gazu płynnego do 1350 kg w magazynach do tego celu przeznaczonych.

W myśl § 127a r.w.t.s.p., na samodzielnych stacjach gazu płynnego oraz stacjach paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybucji gazu płynnego, dopuszcza się możliwość utworzenia stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych.

Dystrybucja gazu płynnego w stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego polega na:
– tankowaniu gazem płynnym pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem;
– wymianie butli opróżnionych z gazu płynnego na butle napełnione tym gazem o masie do 11 kg.

Przepisy nie dopuszczają natomiast napełniania butli gazem płynnym w stacjach paliw płynnych lub w samodzielnych stacjach gazu płynnego.

Stanowiska przeznaczone do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego powinny być wyposażone w oznaczenia o przeznaczeniu danego stanowiska do tego celu oraz czytelne instrukcje obsługi samodzielnego tankowania gazu płynnego w postaci piktogramów i tekstu.

Na stanowiskach do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego:
– odmierzacze gazu płynnego wyposaża się w wyłącznik tankowania sterujący otwarciem i zamknięciem zaworu samoodcinającego zabezpieczającego przed awaryjnym wypływem gazu płynnego;
– konstrukcja dyszy wlewowej (pistoletu) uniemożliwia:
a) otwarcie zaworu w dyszy wlewowej (pistolecie), w przypadku nieprawidłowego zablokowania i uszczelnienia jej na połączeniu z zespołem napełniania pojazdów samochodowych,
b) wypływ gazu płynnego do powietrza atmosferycznego podczas odłączania dyszy wlewowej (pistoletu) od pojazdów samochodowych, w ilości przekraczającej 1 cm3.

Ponadto, stanowiska do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych wyposaża się w system alarmowy wytwarzający sygnał dźwiękowy umożliwiający użytkownikowi poinformowanie personelu stacji o zaistnieniu sytuacji alarmowej.

Istotnym jest również konieczność zapewnienia personelowi stacji paliw płynnych oraz samodzielnych stacji gazu płynnego możliwości stałej obserwacji stanowisk do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych.

Powyższe przepisy nie nakładają na właścicieli stacji obowiązku zapewnienia rękawic ochronnych przeznaczonych dla klientów stanowisk do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych. Autor uważa jednak, że ze względu na możliwe zagrożenie poparzeniem wskazanym jest zapewnienia takich rękawic oraz zobowiązanie użytkownika w instrukcji obsługi samodzielnego tankowania gazu płynnego do ich stosowania.

Z uwagi na kwestie higieniczne wskazanym byłoby również zapewnienie rękawic jednorazowych, na które użytkownik mógłby zakładać właściwą rękawicę ochronną zabezpieczającą przed narażeniem na niską temperaturę.