Odpowiedź

W myśl obowiązujących przepisów, regały powinny spełniać wymagania określone w przepisach bhp oraz normach. Regały eksploatowane zgodne z przepisami nie powinny stanowić zagrożenia dla pracownika nawet, gdy pracownik wchodzi w jego światło (choć do takiej sytuacji nie powinno dochodzić).

Najlepiej gdyby kierowca wózka sam wiedział, jaki towar ma pobierać. Może należy rozważyć zmianę organizacji pracy i w sposób widoczny i metodyczny oznakowywać wiązki profili lub układać w kolejności pobierania. Można również zmienić sposób pokazywania profili bez konieczności wchodzenia pod regał. Organizacja bezpiecznej pracy leży w gestii osoby kierującej pracownikiem.

Pracownik wchodzący w światło regału może powstrzymać się od wykonywania pracy, jeśli uzna, że występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 69 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p., regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się. Szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami.

Według § 70 r.b.h.p., sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników. Przedmioty łatwo tłukące się, substancje i preparaty sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów. W myśl § 71 r.b.h.p., przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) - dalej k.p., osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp; organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. Zgodnie z art. 210 k.p., w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów