Czy w świetle nowej ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pracodawca zakazując palenia w pomieszczeniach zakładu pracy może wyznaczyć miejsce na zewnątrz budynku, gdzie będzie można palić wyroby tytoniowe?
 

Nie, pracodawca zakazując palenia w pomieszczeniach zakładu pracy nie może wyznaczyć miejsca na zewnątrz budynku (palarni), gdzie będzie można palić wyroby tytoniowe.


W myśl przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), zmienionego na podstawie nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) dalej u.o.z. - obowiązującej od dnia 15 listopada 2010 r. (art. 1 pkt 2), zabrania się palenia wyrobów tytoniowych:
1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Nowelizacja zmieniła dotychczasowe uregulowania w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakłada całkowite zniesienie obowiązku tworzenia palarni we wszystkich zakładach pracy. Projekt nowelizacji ustawy przedstawiony przez sejmową Komisję Zdrowia zakładał wprowadzenie zakazu palenia tytoniu nie tylko w zakładach pracy, ale również w odległości 10 metrów od wejść do nich, jednakże nie została propozycja ta zaakceptowana. W myśl nowelizacji natomiast, spod zakazu będą mogły być wyłączone odpowiednio przystosowane pomieszczenia (palarnie). Tworzenie palarni będzie dobrowolne i będzie zależało jedynie od pracodawcy.
Zaznaczyć należy, iż zgodnie z dodanym nowelizacją przepisem art. 5a właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
2) w hotelach,
3) w obiektach służących obsłudze podróżnych,
4) na terenie uczelni,
5) w pomieszczeniach zakładów pracy,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
Oznacza to, iż wyznaczenie palarni poza pomieszczeniami zakładu pracy, np. na zewnątrz budynku, nie jest możliwe w świetle nowelizacji.