Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy można zgodnie z prawem zwolnić pracownika, u którego w trakcie pracy stwierdzono: 1) obecność alkoholu we krwi poniżej 0,2 promila (mniej niż stan "po użyciu"); 2) obecność alkoholu we krwi powyżej 0,2 promila (stan "po użyciu")?

Odpowiedź

Pracodawca nie może zastosować kary porządkowej ani rozwiązać stosunku pracy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. w razie stwierdzenia u pracownika stężenia alkoholu we krwi poniżej 0,2 ‰.
Pracodawca może zastosować karę porządkową, a nawet rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., w przypadku stwierdzenia u pracownika stężenia alkoholu we krwi równe lub większe 0,2 ‰.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1.stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2.obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1.stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo
2.obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
W związku z powyższym dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi poniżej 0,2‰. Zatem dopiero w razie stwierdzenia u pracownika stężenia alkoholu we krwi równego lub większego niż 0,2 ‰, pracodawca może zastosować wobec pracownika karę porządkową, o której mowa w art. 108 k.p. (upomnienie, nagana lub kara pieniężna), a nawet rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2016 r.