Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy nadwyrężenie mięśnia w nadgarstku powinno być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy?

Pracownica nie otrzymała zwolnienia lekarskiego, tylko zalecenie noszenia opatrunku usztywniającego nadgarstek. Wykonywała pracę dalej, po czym udała się z własnej inicjatywy do lekarza domowego, od którego otrzymała zwolnienie lekarskie z powodu bólu na 4 dni. Bóle ustąpiły i pracownica powróciła do pracy.

Odpowiedź

Druk ZUS ZLA jest zaświadczeniem stanowiącym podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy i wypłacenia zasiłku chorobowego za czas, kiedy pracownik nie świadczy pracy z powodu choroby. Nie stanowi potwierdzenia wystąpienia urazu i podstawy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy.

Uzasadnienie

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione łącznie przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) – dalej u.u.s.w.p. Zdarzenie musi mieć charakter nagły, być wywołane przyczyną zewnętrzną (pochodzącą spoza organizmu pracownika), musi mieć związek z wykonywaną pracą, a ponadto spowodować u pracownika uraz albo śmierć.

Przesłanki te zostały zdefiniowane w sposób następujący:

1) nagłość – czas nieprzekraczający jednej zmiany roboczej (por. wyrok SN z dnia 30 czerwca 1999 r., II UKN 24/99, OSNP 2000, nr 18, poz. 697),

2) przyczyna zewnętrzna – czynnik zewnętrzny pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym (por. wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., II UKN 87/99, OSNP 2000, nr 20, poz. 760),

3) uraz – uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (art. 2 pkt 13 u.u.s.w.p.).

W przypadku wystąpienia zdarzenia wypadkowego, właściwym sposobem postępowania jest powołanie zespołu powypadkowego i przeprowadzenie postępowania mającego na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz dokonania na tej podstawie kwalifikacji prawnej zdarzenia, uznając je (albo nie) za wypadek przy pracy.

W celu kwalifikacji zdarzenia zespół powinien wysłuchać poszkodowanego, ewentualnych świadków wypadku, zasięgnąć opinii lekarza oraz zebrać inne dowody dotyczące wypadku. Zespół powypadkowy ma obowiązek ustalić, czy nastąpiło uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka będące skutkiem nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, pozostającego w związku z pracą. Powinien on sporządzić protokół powypadkowy, w którym opisuje rodzaj i umiejscowienie urazu. Stwierdzenie, czy wystąpił uraz musi być poprzedzone szczegółowymi ustaleniami stanu faktycznego. Dokonanie takich ustaleń wiąże się z oceną medyczną zmian w stanie zdrowia poszkodowanego pracownika. Członkowie zespołu powypadkowego przy określaniu urazu powinni kierować się przede wszystkim oceną medyczną przedstawioną w zaświadczeniu lekarskim (wyrok SN z dnia 9 czerwca 2009 r., II PK 318/08). W ramach realizacji wskazanych obowiązków zespół powypadkowy może wystąpić do poszkodowanego, aby dostarczył opinię lekarską z określeniem urazu. Skręcenie nadgarstka jest uznawane za uraz w sensie medycznym. Wystąpienie objawów w postaci obrzęku i bólu w okolicy nadgarstka i potwierdzający te objawy opis badania specjalisty np. chirurga, rozpoznanie i późniejsze postępowanie może być potwierdzeniem, że doszło do uszkodzenia tkanek miękkich stawu i/lub okołostawowych w rozumieniu art. 2 pkt 13 oraz art. 3 u.u.s.w.p. (por. wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 5 czerwca 2014 r., VPa 65/14).

Skutek w postaci urazu należy opisać w miarę dokładnie, a opis ten nie może być jedynie treścią zeznania poszkodowanego i przypuszczeniem, że uraz powstał. Jeżeli zespół powypadkowy nie ma podstaw do stwierdzenia powstania urazu np. brak dokumentacji medycznej (ZUS ZLA nie stanowi potwierdzenia wystąpienia urazu), powinien poprzestać na załączeniu do protokołu notatki z zeznań poszkodowanego, w której zawarte są stwierdzenia w omawianym zakresie. Załączniki do protokołu powypadkowego stanowią część dokumentacji powypadkowej, a zatem informacja o ewentualnym zaistnieniu okoliczności, która może mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, znajdzie swoje odzwierciedlenie w dokumentacji powypadkowej.

Jeżeli ostatecznie zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy, np. ze względu na brak wystąpienia, czy też niemożliwość potwierdzenia wystąpienia urazu, poszkodowanemu przysługuje odwołanie do sądu. Takie powództwo zostało ocenione jako dopuszczalne. W wyroku z dnia 5 czerwca 2007 r., I UK 8/07, M.P.Pr. 2007, nr 9, poz. 494 Sąd Najwyższy stwierdził: „powództwo o ustalenie, że konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c.”. Zaprezentowany pogląd Sąd Najwyższy uzasadnił tym, że uznanie bądź nieuznanie konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym jest ostatecznie wyrazem stanowiska pracodawcy, natomiast poszkodowany bądź rodzina zmarłego pracownika o tyle ma wpływ na to stanowisko, że w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku może zgłaszać uwagi do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, które mogą lecz nie muszą być uwzględnione przez pracodawcę.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2015 r.