Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Do firmy została zaproszona młodzież ze szkoły podstawowej. Celem wizyty jest zapoznanie się z działaniem kotłowni.

Czy należy wyposażyć młodzież szkolną w hełmy ochronne?

Czy są przepisy regulujące tego typu sytuacje?


Przepisy bhp nie określają wprost tego typu wymagań. To od decyzji zarządcy obiektu oraz organizatora wycieczki (nauczyciela/opiekuna), jako osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa uczniów, zależeć będzie, czy należy ich wyposażyć w środki ochrony indywidualnej (np. hełmy ochronne). Decyzja ta, powinna być uzależniona od potencjalnych zagrożeń, jakie występują w częściach zakładu pracy, po których będzie oprowadzana wycieczka.


Stosownie do postanowień art. 304 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami. Oznacza to, że pracodawca powinien zastosować środki konieczne do ochrony życia i zdrowia osób trzecich mających choćby przypadkowy dostęp do miejsca przebiegu procesu pracy, podczas którego mogą wystąpić jakiekolwiek zagrożenia.

W związku z powyższym: jeżeli w kotłowni, która będzie przedmiotem zwiedzania wycieczki szkolnej uczniowie będą narażeni na urazy głowy, to organizatorzy tej wycieczki (zarządca obiektu oraz nauczyciele lub opiekunowie) powinni zapewnić środki ochrony indywidualnej w postaci hełmów ochronnych. To samo dotyczy sytuacji, w której mogłyby wystąpić inne czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (ubrania ochronne, maski ochronne itp.).

Ponadto, przed wejściem na teren kotłowni zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni zostać zapoznani z zagrożeń, jakie występują na terenie zakładu pracy oraz sposobami ochrony przed nimi.

Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2012 r.