Odpowiedź

Do substancji chemicznych, które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne, dystrybutor nie ma obowiązku dołączania karty charakterystyki. Tłumaczenie opracowanej karty na język polski stanowi w takim wypadku przejaw dobrej woli dystrybutora.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r., str. 1 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie REACH, dostawca substancji lub mieszaniny niebezpiecznej jest zobowiązany do dostarczenia odbiorcy tej substancji lub mieszaniny karty charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH.

Z uwagi na to, że karta charakterystyki niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin ich szczegółowo informuje o niebezpiecznych właściwościach poszczególnych substancji chemicznych i/lub ich mieszanin, rodzaju i rozmiarach stwarzanego przez nie zagrożenia oraz o zasadach postępowania z nimi, co umożliwia racjonalną i efektywną profilaktykę w zakładach pracy, a w przypadku awarii ochronę ludzi i środowiska naturalnego poza danym zakładem pracy – przepisy bhp obligują pracodawcę do jej zapewnienia. Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p., niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Ponadto, zgodnie z art. 221 k.p., niedopuszczalnym jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Powyższe karty, zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH, powinny być dostarczone w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzany do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Z uwagi na to, że obowiązek dostarczenia kart charakterystyki dotyczy jedynie substancji chemicznych i ich mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne, w przypadku substancji niezakwalifikowanych w ten sposób nie ma obowiązku dostarczania takich kart. Oznacza to, że dystrybutor nie ma formalnego obowiązku tłumaczenia takiego dokumentu, jeżeli został opracowany w języku angielskim - na język polski.

Nie zmienia to faktu, że klient zawsze może oczekiwać czegoś więcej niż to, do czego sprzedawca jest zobowiązany przepisami prawa. Jeżeli więc jego oczekiwania nie są spełnione, może zmienić dostawcę.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów