Bezpośrednim celem niniejszego projektu jest zniesienie obowiązku podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, a co za tym idzie – opłacania składki emerytalnej, przede wszystkim przez przedsiębiorców, ale także przez inne osoby zaliczane przez nowelizowaną ustawę do kategorii „osób prowadzących pozarolniczą działalność”, a więc wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, a także przez osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. W ten sposób w/w osoby podlegać będą ubezpieczeniu emerytalnemu na zasadach dobrowolności, a więc tylko w przypadku złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie rozwiązanie zdaniem projektodawców ma za zadanie stworzenie osobom pracującym na własny rachunek możliwości dokonania świadomego i odpowiedzialnego wyboru w zakresie zabezpieczenia finansowego swojej starości. Osoby takie będą mogły decydować, czy chcą korzystać z publicznego systemu emerytalnego, czy licznych, istniejących na rynku wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe, czy też po prostu odkładać pieniądze na oprocentowanych rachunkach lub lokatach albo w inny sposób inwestować. Chodzi też przy tym o to, aby mogły one, przynajmniej w początkowej fazie prowadzenia działalności, obniżyć w ten sposób koszty funkcjonowania i utrzymać się na rynku licząc, że po trudnym okresie, przyjdą lepsze lata, które pozwolą sfinansować im emeryturę. Także za cel projekt niniejszy obiera sobie również obniżenie kosztów pracy w Polsce.