Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy dopuszczalne jest, aby trzech pracowników pracujących na różnych zmianach używało tej samej szafki pracowniczej?

Odpowiedź:

Szafki przeznaczone do przechowywania odzieży pracownika, niezależnie od tego, czy będą to szafki do przechowywania odzieży własnej, czy też odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powinny być przydzielane indywidualnie każdemu pracownikowi korzystającemu z szatni. Nie jest więc właściwe przydzielanie tej samej szafki pracownikom pracującym na różnych zmianach (ani w żadnym innym przypadku). Stanowią o tym przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p.

Uzasadnienie:

Przepisy szczegółowe dotyczące szatni zawarte są w załączniku nr 3 r.o.b.h.p. Odzież powinna być przechowywana w myśl § 4 ust. 1 załącznika nr 3 r.o.b.h.p. w szatniach lub odpowiednio w pomieszczeniach, o których mowa w § 3 ust. 2 r.o.b.h.p. załącznika nr 3 r.o.b.h.p. Szatnie powinny być dostosowane, zgodnie z § 9 ust. 1 załącznika nr 3 r.o.b.h.p. do rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi. Szatnia odzieży własnej pracowników powinna być wyposażona (§ 11 ust. 1 załącznika nr 3 r.o.b.h.p.) w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika. Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna być, w myśl § 13 ust. 1-2 załącznika nr 3 r.o.b.h.p. urządzona - niezależnie od szatni odzieży własnej pracowników - dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży (stwarzające możliwość zanieczyszczenia wnętrz szafy do przechowywania odzieży) lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzież robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi spełniać szczególne wymagania higienicznosanitarne. Szatnia, powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika. Szatnia podstawowa może być urządzona (§ 14 ust. 1 i 3 załącznika nr 3 r.o.b.h.p.) zamiast osobnych szatni odzieży własnej pracowników oraz szatni odzieży roboczej i ochronnej dla zatrudnionych przy pracach, podczas których zabrudzenie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej występuje w tak małym stopniu, że nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników. Szatnia ta powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią. Szatnia, powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika korzystającego z tej szatni. Jedna szafa pojedyncza lub jedna część szafy podwójnej powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zaś druga - na odzież własną pracowników.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 22 grudnia 2014 r.