Fragment publikacji Serwisu BHP

Kluczowe obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby względem funkcjonariuszy spoczywają na kierownikach jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z 24.02.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. poz. 412) – dalej r.b.s.c.s., kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia funkcjonariuszom bezpieczne i higieniczne warunku służby. Przywołany przepis otwiera katalog obowiązków kierownika jednostki. Wydaje się, że jest on zamknięty ponieważ przepis nie posługuje się zwrotem „w szczególności" – który jednoznacznie sugerowałby na ewentualne obowiązki dodatkowe. Tym samym można uznać, że katalog zadań z zakresu bezpieczeństwa służby jakie spoczywają na kierownikach jednostek, wskazanych w § 1 r.b.s.c.s., ma charakter zamknięty i wyczerpujący.
Rolą kierownika jednostki organizacyjnej jest zapewnienie pełnienia służby w budynkach i pomieszczeniach, które spełniają wymagania i normy odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności oraz liczby funkcjonariuszy. Ponadto kierownik jednostki odpowiada za właściwe utrzymanie budynków, w tym znajdujących się w nich pomieszczeń i stanowisk służby, a także terenów i urządzeń z nimi związanych, w tym instalacji, oraz pojazdów.
Wypełnienie powyższych obowiązku koresponduje z przepisem art. 214 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., do którego odsyła ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.) - dalej u.KAS. Zgodnie z przywołaną normą, pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Ponadto rolą pracodawcy jest utrzymywanie obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Kolejny obowiązek ciążący na kierowniku jednostki względem funkcjonariuszy odnosi się do stworzenia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz udostępnienie funkcjonariuszom niezbędnych środków higieny osobistej. Podobnie i w tym przypadku rozporządzenie nie zawiera konkretyzacji wymienionych obowiązków, co nakazuje powołać się za pośrednictwem art. 221 ust. 3 u.KAS na regulacje powszechne – w tym art. 23715 k.p., na podstawie którego zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej r.o.b.h.p. Przepisy tego rozporządzenia będą miały zastosowanie do obowiązków kierownika jednostki, w której pełnią służbę funkcjonariusze.