Obecnie trwa proces opiniowania. Nowe regulacje spowodują zmianę wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe już od 1 kwietnia 2018 roku.

Czym spowodowane jest obniżenie stóp procentowych?
Obniżenie stóp procentowych składek na ubezpieczenie wypadkowe związane jest ogólną poprawą warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach. Statystyki GUS wskazują bowiem tendencję spadkową w zakresie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Szczególne obniżenie liczby poszkodowanych odnotowano również w kategorii wypadków ciężkich i śmiertelnych. Zmiany na korzyść pracowników zauważalne są również w zakresie poprawy warunków na stanowiskach pracy.
Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych statystycznych GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe. Kategorie te ustala się odpowiednio na trzy kolejne lata składkowe. Stawki na ubezpieczenie wypadkowe wprowadzone uprzednio dotyczyły okresu od kwietnia 2015 roku i będą obowiązywały płatników składek do marca 2018 roku.
Rozporządzenie zakłada, iż Płatnicy składek, począwszy od kwietnia 2018 roku, będą zobowiązani do uiszczania wpłat na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie z nowymi regulacjami. Najniższa stopa procentowa składki będzie wynosiła 0,67%, zaś najwyższa 3,33%.

Dla kogo nowe stopy procentowe
Nowelizacja rozporządzenia obejmować będzie zarówno mniejszych płatników deklarujących nie więcej niż 9 ubezpieczonych, jak również płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Wyniesie ona 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na okres od kwietnia 2018 do marca 2019 – tj. 1,67% (obecnie 1,80%).
 

 
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy>>

 

Zmiany dotkną także płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. To dla tej grupy przedsiębiorców ZUS, na podstawie trzech informacji ZUS IWA, ustala roczną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres składkowy od kwietnia do marca kolejnego roku. Uwzględnia przy tym grupę działalności, do której należy płatnik, ujętą w rejestrze REGON. Bierze również pod uwagę indywidualny wskaźnik korygujący ustalony dla każdego płatnika przez Zakład.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wskazuje 64 grupy działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Przyporządkowane są do nich kategorie ryzyka oraz procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla 28 grup działalności ustawodawca od 1 kwietnia 2018 roku zamierza obniżyć stopę procentową. Wśród nich znajdą się grupy takie jak: produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów, produkcja mebli, obsługa nieruchomości, rybactwo, górnictwo rud metali czy też transport lotniczy.
Zmiany związane z podwyższeniem wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dotkną zaś 4 grupy działalności. Wyższych opłat do ZUS mogą spodziewać się przedsiębiorstwa zajmujące się transportem wodnym, działalnością usługową wspomagającą górnictwo i wydobycie, agenci
i pośrednicy turystyczni, a także spółki prowadzące działalność związaną z rekultywacją i gospodarką odpadami. Dla pozostałych grup działalności stawki pozostały na niezmienionym poziomie. 

Autorka: Jolanta Rybak, Inventage Sp. z o.o.