Badanie psychiatryczne obejmuje zebranie wywiadu w zakresie przebytych chorób, urazów, wypadków, uzależnień, analizę toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci, świadomości, krytycyzmu, orientacji czasowej i przestrzennej i jest przeprowadzane w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.o.z.p. Natomiast badanie psychologiczne obejmuje określenie poziomu rozwoju umysłowego, dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz opis cech osobowości i przeprowadzane jest w celu potwierdzenia lub wykluczenia istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
Osoby, o których wyżej mowa, powinny mieć uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków oraz zaświadczenie o niewykazywaniu zaburzeń psychicznych, o których mowa w u.o.z.p. oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Zgodnie z r.b.p.b.j. wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obejmuje:
1)organiczne zaburzenia psychiczne - włącznie z zespołami objawowymi;
2)zaburzenia nerwicowe - związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
3)przewlekła reakcja na stres pourazowy - w tym zaburzenia adaptacyjne;
4)zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania - spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych;
5)przewlekle zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi - z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniami organicznymi ani chorobą somatyczną;
6)zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych;
7)zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego);
8)zaburzenia zachowania i emocji - rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym;
9)zaburzenia rozwojowe polegające na obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego z towarzyszącym deficytem zachowań adaptacyjnych - w szczególności niezależności i odpowiedzialności oraz umiejętności.
Ponadto r.b.p.b.j. określa kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o nadanie ww. uprawnień. Na podstawie wyników badań wykluczających zaburzenia psychiczne oraz istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, natomiast drugi pozostawia się w dokumentacji lekarskiej osoby badanej.