Projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przewiduje umorzenie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zaległych płatności wobec ZUS za okres 1 stycznia 1999 r. - 28 lutego 2009 r. Abolicja obejmowałaby niezapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne. Zdaniem wnioskodawców ustawa ma przede wszystkim na celu zniwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Projekt wpłynął do Sejmu 2 marca 2012 r. 8 maja 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

W drugim czytaniu posłowie zajęli się także projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Proponowane rozwiązania mają dostosować ustawę do potrzeb społecznych związanych z polityką rodzinną i możliwości finansowych państwa. Zgodnie z projektem uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka oraz osoby będące rodzicami zastępczymi spokrewnionymi, a także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Ponadto projekt zakłada, że osoby otrzymujące świadczenie na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają do niego prawo do 30 czerwca 2013 r. Projekt wprowadza także nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 7 września 2012 r.