15 września - upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP od płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi, opłacającymi składkę wyłącznie za siebie
\

15 września* - upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi, opłacającymi składkę wyłącznie za siebie.

* na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1442) w zw. z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Data publikacji: 15 września 2014 r.