Wskazać należy, że przebudowa budynku usługowego nie jest objęta żadnym z wyjątków wskazanych w art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane (dalej pr. bud.). Ponadto nie będzie objęta wyjątkiem, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1aa pr. bud., bowiem dotyczyć ona będzie przegrody zewnętrznej obiektu budowlanego, w której to przegrodzie zewnętrznej (ścianie zewnętrznej) ma zostać zamurowane okno.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej u.p.z.p.) zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 u.p.z.p., wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.

 

Z kolei zgodnie z art. 59 ust 2 u.p.z.p. przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 u.p.z.p. stosowanym odpowiednio nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

2) niewymagające pozwolenia na budowę.

 

Czytaj: WSA: Legalny remont nie legalizuje samowoli budowlanej >

 

Wykładnia art. 59 ust.1 u.p.z.p. poprzez zawarte w nim odesłanie do art. 50 ust. 2 pkt. 2 u.p.z.p. oraz art. 59 ust. 2 u.p.z.p. może nasuwać wątpliwości. Wskazać należy jednak, że w orzecznictwie dość powszechnie przyjmuje się, że zgodnie z art. 59 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 1 u.p.z.p. wydania decyzji o warunkach zabudowy wymaga każda zmiana sposobu zagospodarowania terenu, nawet taka, która nie wymaga pozwolenia na budowę (wyrok NSA z 26.01.2012 r., II OSK 2144/10).

Z powyższego wynika, że w przypadku braku planu miejscowego każda zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego albo wykonaniu innych robót budowlanych z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku, będzie wymagać uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Wskazać jednak należy, że zamurowanie okna, choć stanowi inne niż budowa roboty budowlane, nie będzie powodować zmiany zagospodarowania terenu. Nie będzie również powodować zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Sugeruje to brak konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Tym niemniej przepisy nie są ze sobą kompatybilne, bowiem zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 pr. bud. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Powyższe oznacza, że jeżeli na danym terenie nie obowiązuje plan miejscowy, to w sprawach, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, będzie konieczne przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy.

Oznacza to, że przebudowa obiektu budowlanego polegająca na zamurowaniu okna w budynku usługowym będzie wymagać przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy.

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Budownictwo:

B-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - POBIERZ WZÓR >>

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/robót - POBIERZ WZÓR >>

Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>

 

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >