Odpowiedź pochodzi z LEX BHP:

Zgodnie z art. 2376 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

W związku z powyższym należy w pierwszej kolejności ustalić, jakie zagrożenia wiążą się z pracą lakiernika (używającego konkretnych lakierów, których składnikami często są niebezpieczne substancje chemiczne).

 

W myśl art. 220 § 1 k.p. niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Najlepiej tego dokonać poprzez ocenę ryzyka zawodowego, która w tym przypadku powinna w szczególności uwzględniać wymagania wymienione w karcie charakterystyki lakieru, dostarczonej przez jego producenta lub sprzedawcę. W sekcji 8 karty charakterystyki znajdują się informacje na temat środków ochrony indywidualnej (w tym obuwia ochronnego), jakie są niezbędne, aby w bezpieczny sposób można było używać określonego lakieru.

Jeśli lakier zawiera substancje chemiczne, które tworzą atmosfery wybuchowe, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, to zgodnie z § 10 ust. 3 tego rozporządzenia, i na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, pracodawca zapewnia osobom pracującym odpowiednie ubiory, które nie będą przyczyniać się do powstania wyładowań elektrostatycznych mogących wywołać zapłon atmosfery wybuchowej. W tym wypadku powinno to być między innymi obuwie wytworzone w wykonaniu antyelektrostatycznym.