Pytanie użytkownika LEX BHP: Jaki rodzaj maseczek i przyłbic, z jakim atestem, certyfikatem, dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do pracy należy stosować w zakładzie produkcyjnym (gdzie występują takie czynności jak spawanie, szlifowanie, wiercenie, toczenie, prace ślusarskie)? Czy potrzebne są jakieś szczególne wymagania osłon ust i nosa dla takich pracowników produkcyjnych?

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 2376 par. 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Rodzaj przydzielanych środków ochrony indywidualnej powinien być adekwatny do występujących zagrożeń opisanych w ocenie ryzyka zawodowego, miedzy innymi z uwzględnieniem wymagań załącznika nr 2 (szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej) do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


Środki ochrony indywidualnej muszą posiadać znak CE

Ponadto środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności - patrz art. 2376 par. 3 k.p. Oznacza to, że powinny przejść procedurę oceny zgodności oraz w szczególności posiadać znak CE, deklarację zgodności i instrukcję  użytkowania w języku polskim.

W obecnej sytuacji epidemicznej zakłady pracy są obowiązane zapewnić dodatkowe środki ochrony

Należy dodać, że w obecnej sytuacji epidemicznej, zgodnie z par. 7 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej r.o.z.s.e.) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

  • osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

W szczególności oznacza to, że w tych sytuacjach, gdy na stanowiskach pracy nie można zachować co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami, to należy zapewnić, aby pracownicy zakrywali usta i nos. Obowiązek ten można zrealizować przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego - patrz par. 27 ust. 1 r.o.z.s.e.

W sytuacjach opisanych w pytaniu, gdy możemy mieć do czynienia z koniecznością stosowania przyłbic (spawanie, szlifowanie, itp.), w pierwszej kolejności należy wybierać je w taki sposób, aby spełniały wymagania zasadnicze opisane wyżej, co jednocześnie spowoduje spełnienie obowiązku wynikającego z konieczności zakrywania ust i nosa przy zwalczaniu epidemii.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w LEX BHP:

Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej - POBIERZ WZÓR >

Czy pracownik ma prawo odmówić używania środków ochrony osobistej? >