Nadanie statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Nadaje się statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§  1. 
1. 
Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, zwanym dalej "Urzędem Komisji", kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy Zastępców Przewodniczącego Komisji oraz dyrektora generalnego, dyrektorów zarządzających i dyrektorów komórek organizacyjnych.
2. 
Przewodniczący Komisji może udzielać pracownikom Urzędu Komisji pełnomocnictw i upoważnień w zakresie przysługujących mu uprawnień.
§  2. 
1. 
W skład Urzędu Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Centrum Analiz Danych Nadzorczych;
2)
Departament Administracji;
3)
Departament Analiz Ekonomicznych;
4)
Departament Audytu Wewnętrznego;
5)
Departament Bankowości Komercyjnej;
6)
Departament Bankowości Równoległej;
7)
Departament Bankowości Spółdzielczej;
8)
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
9)
Departament Compliance;
10)
Departament Cyberbezpieczeństwa;
11)
Departament Firm Inwestycyjnych;
12)
Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych;
13)
Departament Informatyki;
14)
Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego;
15)
Departament Innowacji Finansowych FinTech;
16)
Departament Inspekcji Bankowych;
17)
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;
18)
Departament Komunikacji Społecznej;
19)
Departament Licencji Bankowych;
20)
Departament Licencji Ubezpieczeniowych;
21)
Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń;
22)
Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;
23)
Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania;
24)
Departament Postępowań Sankcyjnych;
25)
Departament Praktyk Rynkowych;
26)
Departament Prawny;
27)
Departament Rozwoju Regulacji;
28)
Departament Spółek Publicznych;
29)
Departament Spraw Karnych;
30)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
31)
Departament Zakupów;
32)
Departament Zarządzania Strategicznego;
33)
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
34)
Gabinet Komisji.
2. 
W skład Urzędu Komisji wchodzą także utworzone przez Przewodniczącego Komisji samodzielne zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.
§  3. 
1. 
Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Komisji, w którym określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.
2. 
Regulamin organizacyjny Urzędu Komisji może określać piony obejmujące co najmniej dwie komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.
3. 
O nadaniu regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji oraz o jego zmianach Przewodniczący Komisji niezwłocznie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, określa bezpośrednią podległość pionów, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz komórek organizacyjnych, które nie wchodzą w skład pionów, Przewodniczącemu Komisji, Zastępcom Przewodniczącego Komisji oraz dyrektorowi generalnemu.
2. 
Pionami, o których mowa w § 3 ust. 2, kierują dyrektorzy zarządzający.
3. 
W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora zarządzającego pionem kieruje bezpośrednio Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji albo dyrektor generalny, stosownie do podległości wynikającej z zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, albo wskazany przez Przewodniczącego Komisji dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1.
4. 
Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2 ust. 1, kierują dyrektorzy.
5. 
(uchylony).
§  5. 
1. 
W komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wyodrębniane zespoły, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy.
2. 
Szczegółowy zakres zadań oraz organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2, określają regulaminy wewnętrzne ustalane, w drodze zarządzenia, przez Przewodniczącego Komisji.
§  6. 
Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, tworzyć komitety, rady lub zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 947 oraz z 2018 r. poz. 103 i 1006), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023