Nadanie statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

ZARZĄDZENIE Nr 226
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 1187 oraz z 2021 r. poz. 743).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

§  1. 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948), do spraw objętych działem administracji rządowej - rozwój regionalny.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Budżetu;
2)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
3)
Departament Informatyki;
4)
Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;
5)
Departament Kontroli;
6)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
7)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
8)
Departament Prawny;
9)
Departament Programów Infrastrukturalnych;
10)
Departament Programów Pomocowych;
11)
Departament Programów Ponadregionalnych;
12)
Departament Programów Regionalnych;
13)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
14)
Departament Rozwoju Cyfrowego;
15)
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;
16)
Departament Strategii;
17)
Departament Współpracy Terytorialnej;
18)
Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich;
19)
Biuro Administracyjne;
20)
Biuro Dyrektora Generalnego;
21)
Biuro Ministra;
22)
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej;
23)
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
24)
Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
25)
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny zapewniają w szczególności:
1)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
2)
Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;
3)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
4)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
5)
Departament Programów Infrastrukturalnych;
6)
Departament Programów Pomocowych;
7)
Departament Programów Ponadregionalnych;
8)
Departament Programów Regionalnych;
9)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
10)
Departament Rozwoju Cyfrowego;
11)
Departament Strategii;
12)
Departament Współpracy Terytorialnej;
13)
Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich.
§  4. 
Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.749

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.
Data aktu: 29/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 06/08/2022