Zmiana Regulaminu Senatu.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2018 r. poz. 846 oraz z 2020 r. poz. 306, 499, 500 i 1129) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 w ust. 1 w pkt 19b wyraz "zastępcę" zastępuje się wyrazem "zastępców";
2)
w art. 44 w ust. 6 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Odpowiedź na zapytanie nie może trwać dłużej niż 6 minut; Marszałek może przedłużyć czas odpowiedzi na zapytanie.";

3)
w art. 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Oświadczenia senatorów, jeżeli zawierają wnioski, uwagi lub pytania kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów i instytucji państwowych lub samorządowych, są niezwłocznie przekazywane przez Marszałka do wskazanych adresatów w celu zajęcia stanowiska. Oświadczenia takie mogą być składane Marszałkowi także poza posiedzeniami Senatu; przepisy ust. 2a stosuje się odpowiednio.";

4)
w art. 50 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wystąpienie osoby zabierającej głos poza kolejnością mówców, z wyjątkiem osób wymienionych w art. 32 ust. 2, nie może trwać dłużej niż 30 minut; Marszałek może przedłużyć czas wystąpienia.";

5)
w art. 68a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wystąpienie osoby, o której mowa w ust. 1, w celu przedstawienia ustawy lub stanowiska do ustawy, nie może trwać dłużej niż 30 minut; Marszałek może przedłużyć czas wystąpienia.";

6)
w art. 85g w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odrzuceniu sprawozdania; uchwała o odrzuceniu sprawozdania zawiera uzasadnienie.";

7)
w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Marszałek Senatu umożliwia kandydatowi na stanowisko albo osobie zajmującej stanowisko odpowiednio przedstawienie swojej kandydatury albo złożenie wyjaśnień, a także udzielenie odpowiedzi na pytania senatorów. Przepisy art. 44 ust. 6 zdanie drugie i art. 50 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

8)
w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy art. 91 ust. 2 stosuje się odpowiednio.".

Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.65

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana Regulaminu Senatu.
Data aktu: 12/01/2022
Data ogłoszenia: 21/01/2022
Data wejścia w życie: 12/01/2022